Sakrament Małżeństwa

W sprawie sakramentu małżeństwa należy zgłosić się wcześniej przed planowanym terminem, po uprzednim umówieniu się z kapłanem w celu zarezerwowania terminu zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa nupturienci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedślubnego. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
  • Metryka chrztu świętego pobrana w parafii chrztu (dokument jest ważny sześć miesięcy); 
  • Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu); 
  • Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy; 
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego; 
  • Dowody osobiste; 
  • Zaświadczenie (3 egzemplarze) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z Urzędu Stanu Cywilnego. (dotyczy ślubu konkordatowego; dokument jest ważny sześć miesięcy). 
Posiadając wyżej wymienione dokumenty, po wcześniejszym umówieniu się z duszpasterzem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej (w parafii narzeczonej lub narzeczonego), w celu spisania protokołu przedślubnego. W uzasadnionych wypadkach protokół przedślubny może być spisany w innej parafii, ale stosowne pozwolenie wystawia własna parafia.

Narzeczeni powinni odbyć kurs dla narzeczonych oraz uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych w poradni rodzinnej. Kurs dla narzeczonych można odbyć przed spisaniem protokołu przedślubnego.

Dla narzeczonych mieszkających poza parafią, w której spisywany jest protokół przedślubny, wypisywane są zapowiedzi przedślubne. Wystawia się również zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które należy dostarczyć do parafii zamieszkania. Po terminie ich wygłoszenia, zaświadczenie trzeba osobiście odebrać i dostarczyć do parafii, gdzie spisywany był protokół przedślubny. Zapowiedzi przedślubne wywieszone są w gablocie przy kościele.

Podczas spisywania protokołu przedślubnego mogą być wystawione dyspensy – np. zwolnienie z obowiązku ogłoszenia zapowiedzi, lub pozwolenie kurii na zawarcie małżeństwa z osobą niewierzącą, albo innego wyznania.

Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni otrzymują kartki, zobowiązujące do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych. Do pierwszej spowiedzi należy przystąpić zaraz po zapowiedziach, natomiast drugą spowiedź należy odbyć tuż przed ślubem.

Po spisaniu protokołu przedślubnego i ustaleniu terminu ślubu, narzeczeni ponownie zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed terminem ślubu, w celu omówienia ceremonii, ustalenia udziału organisty we Mszy św., kościelnego, dekoracji kościoła, fotografa itp.

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.